A- A A+

JASPPer

Naziv projekta:„Prevencija onečišćenja mora zajedničkim djelovanjem- JASPPer"

Naziv HR prijavitelja: Hrvatski hidrografski institut
Partner 1: Sveučilište u Dubrovniku - Institut za more i priobalje
Iznos EU bespovratne pomoći: 251.327,49 €.

Naziv CG prijavitelja: Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore
Partner 1:
Sveučilište u Crnoj Gori - Institut za biologiju mora - Kotor
Iznos EU bespovratne pomoći
: 254.541,00 €

Ukupna vrijednost projekta 598.339,17 €.

INTERNETSKA STRANICA PROJEKTA: http://www.hhi.hr/projects/viewproject/16

Završni pregled projekta

„Prevencija onečišćenja mora zajedničkim djelovanjem - JASPPer“ je IPA projekt iz komponente II - Program prekogranične suradnje Hrvatska-Crna Gora 2007.-2013., mjera 1.1. - Zajedničke mjere za zaštitu okoliša, prirode i kulturne baštine. Projekt se realizirao u suradnji Hrvatskog hidrografskog instituta iz Splita (HHI), kao funkcionalnog vodećeg partnera i Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore (ZHMSCG) kao vodećeg partnera u Crnoj Gori. Partneri su bili Sveučilište u Dubrovniku – Institut za more i priobalje (IMP) i Univerzitet Crne Gore – Institut za biologiju mora-Kotor (IBMK). Ukupna vrijednost projekta iznosila je 598.339,17 eura. Hrvatskim partnerima je bilo predviđeno 251.327,49 eura, a crnogorskim partnerima 254.541,00 eura bespovratne pomoći iz EU. Područje koje je obuhvaćeno projektom nalazi se u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u Hrvatskoj (Općina Konavle) i Općinama Herceg Novi, Kotor i Tivat u Crnoj Gori. Projekt se proveo kroz 24 mjeseca, od 1. Svibnja 2013. do 30. travnja 2015).

Opći cilj projekta bio je potaknuti smanjenje zagađenja pograničnog akvatorija dviju država i uspostaviti suradnju nadležnih institucija u zaštiti okoliša. Specifični cilj projekta bilo je stvaranje preduvjeta za dugoročnu suradnju institucija u pograničnom području u upravljanju otpadnim vodama i monitoringu kvalitete mora.

Očekivani rezultati projekta bili su uspostavljanje modela za praćenje parametara zagađenja mora u pograničnom području Hrvatske i Crne Gore te jačanje kapaciteta nadležnih institucija u pograničnom području u monitoringu kvalitete mora i korištenju EU fondova.

Aktivnosti projekta „Jaspper“ odvijale su se u dva pravca:

1. Uspostavljanje suradnje i povećanje kapaciteta za zajednički nadzor i upravljanje otpadnim vodama između relevantnih institucija s obje strane granice, uz uspostavljanje modela za nadziranje i otkrivanje prekograničnih parametara onečišćenja;

2. Povećanje razine znanja i kapaciteta regionalnih stručnjaka u polju nadzora kvalitete morske vode i prekograničnim efektima upravljanjem otpadnim vodama, uz osiguranu široku vidljivost projekta te podizanje javne svijesti o značaju i prednostima zajedničkog prekograničnog pristupa prevenciji onečišćenja mora.

U svrhu uspostavljanja suradnje i povećanja kapaciteta za zajednički nadzor i upravljanje

otpadnim vodama između relevantnih institucija s obje strane granice, provedeno je nekoliko terenskih istraživanja.

S istraživačkim brodom „Hidra“ u vlasništvu HHI-a provedeno je istraživanje podmorskog kanalizacijskog ispusta Trašte u Crnoj Gori i podmorskog kanalizacijskog ispusta Cavtat na području Dubrovačko-neretvanske županije. Za istraživanje podmorskih ispusta korištena je daljinski upravljana podvodna ronilica (ROV) koju je HHI nabavio iz bespovratnih sredstava projekta „Jaspper“, čija je vrijednost 101.250,00 eura.

Terenska istraživanja su pokazala da trasa podmorske cijevi kod ispusta Cavtat nije oštećena. 

Kod ispusta Trašte u Crnoj Gori ronilicom je utvrđen nedostatak od preko 100 metara cijevi. Ispust Trašte se smatra nefunkcionalnim u trenutnom stanju.

Podizanjem akustičnog Doppler strujomjera prikupljeni su podaci smjera i brzine morskih struja od dna do površine mora za period od kolovoza 2014. do veljače 2015.  Kroz cijeli vodeni stupac su uzorkovani i mjereni svi standardni fizičko – kemijski i biološki parametri za ocjenu trofičkog statusa mora. Obavljeno je geološko uzorkovanje morskog dna za analizu TOC (ukupni organski ugljik) i teških metala u tlu na svim postajama predviđenim ovim projektom te dva ronilačka zarona s pregledom stanja ekosustava u akvatoriju ispusta.

Povezali su se rezultati hrvatskih istraživača s rezultatima istraživanja prema ujednačenoj metodologiji na području Zaljeva Trašte (kanalizacijski ispust gradova Kotor i Tivat) u Crnoj Gori, kako bi se javnosti osigurali zaključci o raspršenju onečišćenja iz dvaju značajnih kanalizacijskih ispusta u pograničnom području tijekom i izvan turističke sezone.

Kao doprinos povećanju razine znanja i kapaciteta regionalnih stručnjaka u polju nadzora kvalitete mora i prekograničnim efektima upravljanja otpadnim vodama te podizanju javne svijesti o značaju i prednostima zajedničkog prekograničnog pristupa prevenciji onečišćenja mora organizirano je institucionalno jačanje ZHMSCG (edukacija i obuka djelatnika ZHMSCG tijekom terenskog istraživanja te razmjena iskustava kroz treninge mladih istraživača između partnerskih institucija).

U okviru projekta uz ROV nabavljena je i druga vrijedna oprema; crpci s pripadajućim glasničkim utezima jednako su podijeljeni između hrvatskih partnera u JASPPer-u, Institut za more i priobalje je kupio CTD sondu, Zavod za hidrometerologiju i seizmologiju Crne Gore kupio je analizator ukupnog organskog ugljika (TOC), TOC modul u sedimetu, turbidimetar, totalnu postaju za hidrografska istraživanja i multiparametarsku dubinsku sondu za oceanografska mjerenja i Institut za biologiju mora - Kotor nabavio je UV-VIS spektrofotometar.

U okviru projekta JASPPer izrađene su i dvije studije:

-„Studija utjecaja emisije komunalnih otpadnih voda putem ispusta Cavtat i Trašte na kvalitetu morskog ekosistema“ te

- Finalna Studija “Utjecaj otpadnih voda ispusta Cavtat i Trašte na obalnu eutrofikaciju i prekogranični (Hrvatska- Crna Gora) prijenos onečišćenja”.

Također, publicirana je i projektna brošura koja sadrži zaključke i preporuke za ispuste otpadnih voda Cavtat i Trašte;

Izrađene su internetske stranice namijenjene dionicima projekta kako bi se i osigurala vidljivost projekta www.hhi.hr/jaspper i http://www.meteo.co.me/misc.php?text=115&sektor=3, a održani su razni okrugli stolovi, sastanci, savjetovanja, obuke za studente i mlade istraživače, savjetovanja i obuke lokalnih vlasti i promocije projekta JASPPer.

U svrhu održivosti projekta potpisan je Memorandum o razumijevanju u prevenciji zagađenja mora u pograničnom području Crne Gore i Republike Hrvatske između općina Kotor, Herceg Novi, Tivat i Konavle, na završnoj konferenciji koja se održala u Tivtu, 28. travnja 2015. 

b_130_95_16777215_00_images_JASPPer_3FN.jpgb_130_95_16777215_00_images_JASPPer_FN2.jpgb_130_95_16777215_00_images_JASPPer_FN1.JPG

ODRŽANA ZAVRŠNA KONFERENCIJA U TIVTU

Prezentacijom postignutih rezultata i potpisivanjem memoranduma o suradnji u sprječavanju zagađenja mora u prekograničnom području, a koji su potpisali predstavnici općina iz Crne Gore (Tivat, Kotor, Herceg Novi) i Hrvatske (Konavle), u Tivtu je završen projekt JASPPer.

Završna konferencija projekta JASPPer započela je pozdravnim govorom Luke Mitrovića, direktora Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore. Mitrović je predstavio institucije koje su realizirale projekt i izrazio želju za suradnjom na nekim budućim sličnim projektima.

Aleksandar Joksimović, projektni koordinator iz Instituta za biologiju mora - Kotor, kazao je da su postignuti značajni rezultati, koji su vrlo važni za dalje aktivnosti u prevenciji zagađenja mora u pograničnoj regiji.

Nenad Leder, direktor Hrvatskog hidrografskog instituta i projektni menadžer, naveo je da su istraživanja provedena modernom opremom, „multibeam sonarima", „side-scan sonarima", automatskim stanicama za mjerenje oceanografskih parametara, daljinski upravljanom ronilicom, sondama za termohalina svojstva i grabilima za sakupljanje uzoraka morskog sedimenta. Fokus je stavljen na sagledavanje stanja ispusta u Cavtatu i u Traštama. Kroz prezentaciju doktor Leder je predstavio rezultate do kojih se došlo dvogodišnjim projektom i upozorio da će se, u interesu zaštite zaljeva Trašte, morati provesti popravci kanalizacijske infrastrukture u moru, a nakon toga i izgraditi kopneno postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda.

Pavle Đurašković, iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, koordinator projekta JASPPer, uputio je riječi zahvale partnerima, kao i Delegaciji Europske unije u Crnoj Gori i Zajedničkom tehničkom stajništvu na odličnoj suradnji. Đurašković je iznio postignute rezultate i ukazao da se moraju poduzeti adekvatne mjere, prvenstveno u sanaciji ispusta.

Enis Hrustić, projektni koordinator iz Instituta za more i priobalje u Dubrovniku, predstavio je rezultate koji se tiču razine eutrofikacije u području ispusta Cavtat, kao i rezultate analiza teških metala u sedimentu, obraštajnih organizama i bentičke zajednice na i oko završnog dijela podmorske cijevi kanalizacijskog ispusta Cavtat.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici medija, koji su intervjuirali potpisnike memoranduma, Boža Lasića, zamjenika načelnika Općine Konavle, Tamaru Vujović, potpredsjednicu Općine Herceg Novi, Tatjanu Jelić, tajnica Tajništva za uređenje prostora i zaštitu životne sredine Općine Tivat i Nenada Vukadinovića, tajnika Tajništva za zaštitu prirodne i kulturne baštine Općine Kotor.

b_130_95_16777215_00_images_stories_JASPPer_FC1.jpgb_130_95_16777215_00_images_stories_JASPPer_FC2.jpgb_130_95_16777215_00_images_stories_JASPPer_FC3.jpg

RAZMJENA ZNANJA IZMEĐU PARTNERSKIH INSTITUCIJA – OBUKA MLADIH ISTRAŽIVAČA

Sudionike je pozdravio prof.dr. Dragoljub Mitrović, redovni profesor Biotehničkog fakulteta Sveučilišta Crne Gore.

Dr. Velibor Spalević, vanjski stručnjak na projektu JASPPer, kratko se obratio studentima i ostalim istraživačima predstavljajući predavače, teme obuke i mogućnosti sudjelovanja studenata u ovakvim i sličnim istraživanjima.

Mr. Pavle Đurašković, koordinator projekta, predstavio je osnovni cilj i karateristike projekta kao i partnere koji sudjeluju u projektu s hrvatske i crnogorske strane. Njegova tema se bazirala na doprinosu projekta u određivanju kvaliteta mora u Crnoj Gori, gdje je iznio karakteristike kolektorskog sistema Trašte, program monitoringa koji je definiran projektom, vrste ispitivanja, prikazao opremu koja se koristila u ispitivanjima i iznio rezultate prvog i neke rezultate drugog mjerenja.

Mr. Radovan Kandić, načelnik Odsjeka za oceanografiju u Zavodu za hidrometeorologiju i seizmologiju (IHMS), objasnio je značaj hidrografije i oceanografije u istraživanju i ispitivanju kolektora Trašte. Naveo je koji se to softveri koriste u istraživanju, njihov princip rada, objasnio metode istraživanja, prikazao oceanografsku i hidrografsku opremu koja je korištena u istraživanjima. Također se osvrnuo na obuku koju je IHMS tim imao na hrvatskom istraživačkom brodu "HIDRA", pa je ukratko objasnio princip rada Side Scan Sonar-a i sistem rada Remote Operated Vehicle (ROV-a).

Prof.dr. Drago Marić, redovni profesor na Odsjeku za biologiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta Crne Gore, govorio je o procjeni kvalitete vodenih sistema na osnovu ribljih zajednica. Objasnio je studentima na osnovu čega se zagađenje procjenjuje i koji su to organizmi koji su najčešće ugroženi posljedicama zagađenja. Govorio je o vrsti riba i što se može zaključiti na osnovu njihovog izgleda; kako zagađenje utječe na ribe i koje se vrste mogu naći u zagađenim područjima.

OKRUGLI STOL U DUBROVNIKU 12. OŽUJKA 2015.

U Kampusu Sveučilišta u Dubrovniku održan je Okrugli stol u sklopu projekta „JASPPer" unutar aktivnosti A4.1.4 - Prekogranični faktori kvalitete mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i Boki Kotorskoj.

Sudjelovali su predstavnici projektnih partnera (Hrvatski hidrografski institut, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore, Institut za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku, Institut za biologiju mora Univerziteta u Crnoj Gori - Kotor), kao i predstavnici Plovputa d.o.o. iz Splita, Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, Općine Kotor, Općine Konavle, Konavoskog komunalnog društva d.o.o., Dubrovačko-neretvanske županije te nezavisni ekspert za regionalni razvoj angažiran na projektu JASPPer.

Ivica Petrović, predstavnik tvrtke Plovput d.o.o. održao je predavanje "Pomorska signalizacija u funkciji prevencije onečišćenja mora".

Pavle Đurašković iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore prezentirao je preliminarne rezultate drugog istraživanja u zaljevu Trašte u sklopu projekta JASPPer odrađenog u veljači 2015.

Enis Hrustić iz Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku prezentirao je preliminarne rezultate drugog istraživanja akvatorija oko ispusta Cavtat u sklopu projekta JASPPer odrađenog u veljači 2015.

Predstavnik tvrtke Plovput d.o.o. dao je upute za kvalitetnije obilježavanje podmorskog ispusta Cavtat, predstavnici Instituta za more i priobalje su prezentirali stanje podmorskog ispusta Cavtat, dok je predstavnik Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore ukazao na probleme Ispusta Trašte.

Obzirom na sudjelovanje odgovornih osoba iz Konavoskog komunalnog društva d.o.o. i Općine Konavle, vodila se sveobuhvatna diskusija s predloženim riješenjima za Ispust Cavtat.

Nakon navedenih prezentacija, sudionicima Okruglog stola se obratila stručnjakinja za regionalni razvoj i izložila svoj dosadašnji rad na pripremi Memoranduma o suradnji pograničnih općina u Hrvatskoj (Konavle) i Crnoj Gori (Herceg Novi, Tivat i Kotor) pri upravljanju otpadnim vodama i nadzoru utjecaja kanalizacijskih ispusta na zagađenje mora.

U planu je održati prezentaciju cijelog istraživanja iz projekta JASPPer u Kampusu Sveučilišta u Dubrovniku krajem ožujka 2015.

OBAVLJENO HIDROGRAFSKO ISTRAŽIVANJE I UZORKOVANJE KOD PODMORSKOG KANALIZACIJSKOG ISPUSTA TRAŠTE

Tim Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore (IHMS) zajedno sa partnerima iz Instituta za biologiju mora u Kotoru (IBMK) obavili su drugo uzorkovanje mora i morskog dna u predjelu zaljeva Trašte obuhvaćenim projektom JASPPer u periodu od 12. do 17. veljače 2015. godine.

Za istraživanje mora u projektnom području korišten je istraživački IHMS brod barkasa BH12, kao i oprema koja je nabavljena kroz projekat JASPPer. Podizanjem strujomjera prikupljeni su podaci smjera i brzine morskih struja od dna do površine mora. U svrhu ispitavanja izvršeno je uzorkovanje mora duž vodenog stuba i sedimenta i mjereni su selektivni fizičko - kemijski i biološki parametri za ocjenu trofičkog statusa mora. Obavljeno je uzorkovanje morskog sedimenta za TOC analizu i teških metala na svim točkama predviđenim ovim projektom. Angažiran ronioci su prikupili sedimente sa morskog dna u okolici samog ispusta.

Analizom prikupljenih podataka i uzoraka odredit će se vrijednosti parametara kvaliteta u mreži mjernih stanica, koju čini zona transekta oko vrha ispusta cijevi kao i mjerne točke prema granici sa Hrvatskom, Budvi, prema obali i otvorenom moru.

Očekuje se upoređivanje rezultata crnogorskih istraživanja s rezultatima hrvatskih istraživanja urađenih prema istoj metodologiji na području kanalizacijskog ispusta u Cavtatu. Ocjenom rezultata ukupnih istraživanja ukazat će se na stupanj utjecaja ispusta komunalnih voda na morski eko sistem u lokalnom i prekograničnom aspektu.

PROJEKTI Trećeg poziva za dostavu projektnih prijedloga

PROJEKTI Drugog poziva za dostavu projektnih prijedloga

Imamo 31 gostiju i nema članova online